Sanat ve Bilim Taktir Edilmediği Yerden Göç Ederler

03-10-2017 766 Genel Başkandan
Sanat ve Bilim Taktir Edilmediği Yerden Göç Ederler
Miletler gelişigüzel insan yığınlarından ibaret değildir. İnsan yığınlarını millet haline getirense; kültürlerdir. Erol Güngör’e göre kültür; bir inançlar, bilgiler, hisler ve heyecanlar bütünüdür.

Diğer bir ifade ile kültür; geçmişten devir alıp, çağın bilinci ve tecrübenin ışığında yeniden yorumlanan ve yaratıcı bir geleceğe doğru akan bir değerler sistemidir; belli bir duygu ve düşünce yapısına sahip olan milletin yaşama şeklidir. Kültürümüzü oluşturan millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerlerimizi araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmasını sağlamaktır. Söz konusu bu görevi 4848 sayılı kanunla Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ana birimlerini oluşturan kütüphaneler, güzel sanatlar, müzeler gibi ihtisas birimleri Osmanlı Döneminde 19. yüzyılda başladığını, Cumhuriyet döneminde de geliştirilerek devam ederken, turizm faaliyetlerinin de bu bakanlıkla birleştirilip, millî bütünlüğün güçlenmesi ve ekonomik gelişmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

İSTİKRARIN SAĞLANMASI

Devlet ve millet hayatında bu kadar önemi haiz bir kurum sekiz on defa başka kurumlarla birleştirilip ayrılmış, her hükümet kuruluşunda pazarlık konusu yapılarak ya bir başka kurumla birleştirilmiş veya birleştiği kurumdan ayırıp, müstakil bir bakanlık olmuştur. Bu nedenle kurumsallaşamamıştır. Onbeş yıldan beri aynı siyasî parti iktidarı döneminde bile gelip giden bakan sayısını unuttuk. Yani istikrarı yakalayamamıştır. Bakanlık bünyesinde yıllarca hizmet vermiş, birikimli, liyakatli personel üst kadrolara atanmayı beklerken, gelen her bakan; kendi kadrosunu kurmak için bakanlığın üst yönetiminin tamamına yakınını başka kurumlardan getirmişlerdir. Kültür ve sanatla alakası ve birikimi olmayanlar atamış olması, çalışma barışını bozmuş, liyakat olgusu tarihe karışmıştır. Bakanlık bünyesinde onlarca kütüphaneci olduğu halde Millî Kütüphane Başkanlığı’na Diyarbakır’dan bir öğretmenin atandığı gibi.

GENEL BÜTÇEDEN AYRILAN PAYIN YÜKSELTİLMESİ

İki bakanlık bir bakanlığa dönüştürülmüş olmasına karşılık genel bütçedeki pay oranı binde sekizlere düşmüştür. Açık bir hava müzesi olan Anadolu coğrafyasında bütçeden ayrılan bu pay nereye yetecektir. Fiziki ve personel yetersizliğinden dolayı yüzlerce kütüphanesi kapalı tutulmaktadır. Tabiri caizse sayıda var sallamada olmayan kütüphaneler… Bakanlığın taşra teşkilatı olan birimlerin bilhassa müzeler ve kütüphanelerin fizikî ve personel eksikliğinin acilen giderilmesi zaruridir.

BAKANLIK TÜM BİRİMLERİN AYNI HİZMET BİNASINDA TOPLANMASI

Her bakanlık, her bir kurum modern yapılı binalarda hizmet verirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı eski, her tarafı dökülen, hizmete cevap veremeyen, her birimi şehrin ayrı bir köşesinde, bazıları çok eski ve bazıları çok yüksek kiralarla 8-10 ayrı binada hizmet verilmektedir. Bakanlık; tüm birimlerinin aynı çatı altında olacak şekilde modern bir hizmet binasına kavuşturulması çalışanlarımızın ortak arzusudur.

1309, 1310 5441 SAYILI YASALAR BİRLEŞTİRİLEREK ÖZEL YASA ÇIKARILMASI

Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde hizmet veren sanatçılarımız 1309, 1310, 5441 ve 4848 sayılı yasalar kapsamında istihdam edilmektedirler. Söz konusu yasaların birleştirilerek kurum bünyesinde çalışan sanatçılarımızın tümünü kapsayacak, özlük, mali ve sosyal bakımdan hak ve güvencelerini layığı ile ihtiva edecek Özel Yasa çıkarılması...

İHTİSAS ELEMANLARIN ÖZLÜK VE MALİ DURUMLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ihtisas elemanı olup, teknik hizmetler sınıfında; kütüphaneci, folklor araştırmacısı, turizm araştırmacısı, arkeolog, sanat tarihçisi, müze araştırmacısı, kimyager, sosyolog ve matematikçilerin 2200 olan ek gösterge rakamının, diğer kurumlarda THS’da çalışanlar emsal alınarak 3600’e yükseltilmesi ve tazminat oranlarının buna göre yeniden düzenlenmesi, Türk Kültür ve Sanat sendikası olarak; eğitimde, bilimde, kültür ve sanatta “Muasır Medeniyet Seviyesinin Üzerine' çıkabilmemiz, bizi biz yapan, bize millî kimliğimizi ve şahsiyetimizi kazandıran değerleri uhdesinde bulunduran bu müstesna kurum ve kurum çalışanlarının, aziz milletimizin her kesimine kaliteli kültür ve sanat hizmetlerini sunabilmeleri için, “Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder' diyen büyük Türk düşünürü İbn-i Sina’nın özlü sözü esas alınarak, yukarıda ifade etmeye çalıştığım eksikliklerin mümkün olan zamanda giderilmesini, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş’tan beklemekteyiz.

Sanat ve Bilim Taktir Edilmediği Yerden Göç Ederler
kültür ve turizm bakanlığı İbn-i sina ths